خدمات بدوشماره گذاری وسایل نقلیه

شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی
شماره گذاری وسایل نقلیه مزایده ای
شماره گذاری خودروگذرموقت
شماره گذاری خودروتاریخی
شماره گذاری خودروهای جانبازان ومعلولین
برگشت به عقب

شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی

 1. حضورمالک یانماینده قانونی وی به همراه خودرودرمرکزتعویض پلاک میثم درتهران وشماره گذاری مرکزاستانها
 2. ارائه کاردکس برای خودروهایی که توسط شرکتهای مجازواردشده اند
 3. ارائه اسنادگمرکی(پروانه گمرکی یاگواهی نامه گمرکی)
 4. پرداخت دیون دولتی(عوارض گمرکی-شهرداری-دارایی)
 5. بیمه شخص ثالث
 6. پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
 7. ارائه مدرک احرازهویت(اصل شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 8. ارائه مدارک احرازسکونت
برگشت به عقب

شماره گذاری وسایل نقلیه مزایده ای

 1. قرارنگرفتن درسن فرسودگی
 2. کاردکس تنظیم شده توسط مرجع مزایده گذار
 3. ارائه بیمه نامه شخص ثالث
 4. پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
 5. پرداخت دیون دولتی(عوارض گمرکی-شهرداری-دارایی)
 6. ارائه مدرک احرازهویت(اصل شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 7. ارائه مدارک احرازسکونت
 8. ارائه سندفروش کارخانه جهت خودروهای تولیدداخل واسنادگمرکی برای خودروهای وارداتی درصورت نداشتن سابقه شماره گذاری
برگشت به عقب

شماره گذاری خودروگذرموقت

 1. مراجعه مالک به نزدیکترین محل شماره گذاری به گمرک ترخیص کننده به همراه خودروجهت بازدیدوسیله نقلیه
 2. ارائه معرفی نامه ازگمرک ترخیص کننده بامهربرجسته
 3. ارائه پروانه سبزگمرکی یاکارانه دوپاساژ
 4. ارائه مدرک احرازهویت(شناسنامه برحسب موردوکارت ملی یاگذرنامه معتبر)
 5. پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
 6. پرداخت مالیات برابرتعرفه
برگشت به عقب

شماره گذاری خودروتاریخی

 1. حضورمالک یانماینده قانونی وی درمرکزشماره گذاری واقع درشهرک آزمایش
 2. ارائه اصل سندفروش کارخانه سازنده(تولیدداخل)
 3. درخصوص وسایل نقلیه وارداتی به دلیل اخذاسنادگمرکی درزمان شماره گذاری؛ثبت مشخصات فنی وسیله نقلیه واحرازهویت مالک درسامانه شماره گذاری کافی به مقصودمی باشد
 4. ارائه اصل سندمالکیت خودروکه قبلاًتوسط ناجاصادرشده است
 5. درصورت مفقودشدن سندمالکیت درج یک نوبت آگهی درروزنامه کثیرالانتشارمبنی برمفقودشدن سندوتعهدمبنی برعودت سنددرصورت یافت شدن
 6. ارائه مدرک احرازهویت(شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 7. ارائه مدارک احرازمحل سکونت مالک
 8. ارائه برگ عدم خلافی
 9. ارائه اصل برگ معاینه فنی معتبرمتناسب باضوابط فنی زمان تولیدخودرو
 10. ارائه اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر
 11. ارائه اصل فرم تکمیل شده شناسایی مصادیق خودروهای تاریخی که به تاییدکارشناسان عضوکارگروه مستقردرکانون جهانگردی رسیده است

توجه ! مالکین می بایست قبل ازمراجعه به مرکزشماره گذاری ناجا؛جهت تشکیل وتکمیل فرمهای مربوطه به کانون جهانگردی وایرانگردی مراجعه نمایند.

برگشت به عقب

شماره گذاری خودروهای جانبازان ومعلولین

 1. ارائه اصل کارت معتبرجانبازی(50درصدبه بالا)وکارت معلولیت کامپیوتری(بادرجه متوسط؛شدید؛خیلی شدید)
 2. ارائه اصل مدرک احرازهویت(شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
 3. ارائه معرفی نامه وفرم تعهدازسازمان بهزیستی وتکمیل آن توسط فردمعلول یانماینده معرفی شده توسط سازمان بهزیستی
 4. اصل سندمالکیت بنام جانبازیامعلول ویاانتقال خودروسواری بنام وی به استثناءمعلولین ذهنی
 5. ارائه مفاصاحساب دیون دولتی(جهت خودروهای وارداتی)
 6. پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
 7. ارائه اصل سندگمرکی وپروانه گمرکی درخصوص خودروهای وارداتی
 8. مثبوت بودن مشخصات جانبازیامعلول توسط مرکزفاواپلیس راهورناجادرسامانه شماره گذاری برابراعلام بنیادایثارگران یااداره بهزیستی

توجه ! به معلولین ذهنی پلاک اختصاص داده نمی شود.لذامعرفی پدریامادرفردمعلول توسط بهزیستی جهت اخذپلاک الزامی است.

برگشت به عقب

خدمات بعدازشماره گذاری وسایل نقلیه

تعویض پلاک ونقل وانتقال وسایل نقلیه
اخذکارت المثنی
اخذسندمالکیت المثنی
دریافت خدمات برای پلاک های مفقودی
دریافت خدمات مربوط به پلاک های آسیب دیده
دریافت خدمات مربوط به تغییررنگ ویاتعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه
اسقاط خودرو
برگشت به عقب

تعویض پلاک ونقل وانتقال وسایل نقلیه

 1. اصل سندفروش کارخانه سازنده(تولیدداخ