استعلام ميزان تخلفات رانندگي

الف - حضوري

مراجعه به يكي ازدفاترپليس10+وارائه كارت شناسايي وسيله نقليه جهت دريافت صورت وضعيت جرايم رانندگي
مدارك لازم : كارت شناسايي وسيله نقليه

ب - غيرحضوري

 1. ارسال VIN
 2. ارسال (وي آي ان)وسيله نقليه ازطريق پيامك به شماره 1101202020 ودرصورت افزودن ستاره به انتهاي آن شناسه قبض وپرداخت نيز اعلام مي شودكه مي توان نسبت به پرداخت تخلفات رانندگي مربوطه اقدام نمود

 3. ارسال پيامك بافرمت: *8رقم كنارباركدمندرج درپشت كارت وسيله نقليه# به شماره 1101202020
 4. تماس باشماره تلفن 88288888
 5. لینک مربوط به استعلام میزان تخلفات رانندگی موجوددرهمین سایت

تذکر:

VINشماره17رقمی است که برروی کارت خودروبه صورت عمودی وبرروی سندمالکیت خودروبه صورت افقی درج شده است.

فرایندپرداخت واعتراض به تخلفات رانندگی مربوط به خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

تبصره ماده8قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389

درصورتیکه مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون ریال10.000.000برسد،پلیس راهنمایی ورانندگی موظف است مراتب رابه مالک خودرواعلام وچنانچه ظرف مدت یکماه ازتاریخ ابلاغ ،مالک خودرونسبت به پرداخت جریمه یااعتراض به واحدمندرج درماده5این قانون اقدام ننماید ،راهنمایی ورانندگی مکلف به توقیف خودروتاپرداخت جریمه می باشد.درصورت اعتراض ،واحدمزبورموظف است درخصوص این مواردظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

نحوه پرداخت تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

الف-حضوری

مالک یامتصرف قانونی وسیله نقلیه بادردست داشتن کارت یاسندمالکیت خودروبه واحدهای اجرائیات یادفاترپلیس +10مراجعه وپس ازاخذصورت وضعیت تخلفات رانندگی مربوطه بااستفاده ازشناسه قبض وشناسه پرداخت درج شده برروی آن ،ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید.

ب-غیرحضوری

پس ازدریافت شناسه قیض وشناسه پرداخت به یکی ازروشهای عنوان شده بالانسبت به پرداخت آن ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران اقدام گردد.

نحوه اعتراض به تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

مراجعه به واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی

آدرس واحدهای مربوطه درتهران بزرگ

يگان آدرس پستي شماره تلفن
منطقه 21 تهرانسر ـ انتهای بلوار یاس 44538808
منطقه 16 خیابان بعثت ـ خیابان رجائی جنوبی ـ خیابان هلال احمرـ مقابل سیلو 55330307
منطقه 12 واحد شماره 3 مستقر در منطقه 12 پلیس راهور تهران بزرگ . آدرس: خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری 112
منطقه 14 خیابان نبرد ـ میدان نبرد ـ انتهای خیابان شهید ابراهیم بیدی 33057528
منطقه 1 واحد شماره 5 مستقر در منطقه یک پلیس راهور تهران بزرگ . آدرس: بزرگراه ارتش بلوار اوشان نبش میدان اوشان
منطقه 10 بزرگراه نواب ـ تقاطع خیابان محبوب مجاز (ویژه جانبازان ـ ایثارگران و خانواده شهداء) 55437161
منطقه 20 شهرری ـ خیابان استخر ـ روبروی فروشگاه شهروند 55902110
منطقه 3 بزرگراه حقانی ـ نرسیده به تقاطع جهان کودک ـ مقابل پارک آب و آتش 86083244
منطقه 22 همت غرب ـ آزادگان جنوب ـ شهرک گلستان ـ بلوار گلها ـ خیابان یاسمن جنوبی 44736840
منطقه 1 واحد رسیدگی دادسرای ناحیه 32. آدرس: خیابان آزادی نبش رودکی پشت راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ

درسایراستانهانیزمی توان به واحدهای رسیدگی مرکزاستان مراجعه نمود.

مدارک لازم

 1. اصل کارت شناسایی واصل سندمالکیت خودرو
 2. تکمیل فرم درخواست
 3. کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن

تذکر:

استعلام وضعيت نمره هاي منفي گواهينامه

ارسال شماره گواهينامه ازطريق پيامك به شماره 1101202020

رسيدگي به اعتراض نمره هاي منفي تخلفات رانندگي

 1. مراجعه معترضين موصوف به واحدهاي اجرائيات درسراسركشور
 2. تسليم اعتراض خودباذكردلايل
 3. كارشناس واحداجرائيات پس ازانطباق مدارك مثبته معترض نسبت به رسيدگي اعتراض اقدام ونتيجه رادرحداقل زمان ممكن به معترض ابلاغ مي نمايد.

مدارك لازم:

رسيدگي به اعتراضات تخلفات رانندگي

الف - رسيدگي به قبض جريمه

 1. مراجعه معترضين موصوف به واحدهاي اجرائيات درسراسركشور
 2. تسليم اعتراض خودباذكردلايل
 3. توضيح : مهلت مقررعبارت است ازشصت روزازتاريخ مندرج درقبض جريمه ياتاريخ ابلاغ شده درقبض جريمه اي كه به اطلاع متخلف مي رسد.

 4. درصورتي كه شخص ديگري غيرازمالك خودرومرتكب تخلف شده ومعترض مي باشد؛حضوروي الزامي است.
 5. چنانچه معترض پس ازدريافت نتيجه رسيدگي اصرار بررسيدگي مجددداشته باشدمراتب را به واحداجرائيات اعلام نمايدتابه نزديكترين واحدرسيدگي معرفي شود
 6. معترض باهمراه داشتن معرفي نامه درمهلت مقررمذكوردربند1به واحدرسيدگي مراجعه نمايد
 7. درصورت راه اندازي سامانه الكترونيكي بجاي معرفي نامه ،شماره پيگيري مكفي است
 8. واحدرسيدگي نسبت به بررسي اعتراض وصدورراي درقالب فرم مربوطه اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتيجه راتوسط نماينده پليس راهوردرسامانه اجرائيات ثبت نمايد

مدارك لازم:

ب - رسيدگي به صورت وضعيت جرايم وتخلفات رانندگي

 1. مراجعه مالك وسيله نقليه به دفاترپليس+10،اخذصورت وضعيت،تكميل فرم درخواستدرصورت اعتراض تحويل آن به كاربراجرائيات دفاتر،پرداخت هزينه مربوطه مطابق فرم الف
 2. تذكر :
  درخواستهايي كه قبلارسيدگي شده است پذيرش نخواهدشد.
  صورت وضعيتهاي شكايت دارپذيرش نشده ومي بايست به نزديكترين واحداجرائيات مراجعه نمايند.
  ازپذيرش درخواست شركتهاوسازمانهابصورت فهرستي خودداري مي شود.

 3. زمان رسيدگي غيرحضوري درهياتهادرساعت اداري وازساعت 7الي 14 مي باشدوبعدازساعت مقررسامانه غيرفعال مي گردد.
 4. نتيجه رسيدگي الترونيكي وغيرحضوري حداكثربعداز24ساعت وازطريق پيامك باشماره تلفن همراه مندرج درفرم درخواست وتوسط شركت پژوهش وتوسعه ناجي به متقاضي ابلاغ مي گردد.
 5. درصورتيكه متقاضي فاقدتلفن همراه براي دريافت پاسخ باشدمي تواندبه دفاترخدمات الكترونيك مراجعه وباارائه شماره پيگيري مندرج دررسيدپذيرش،پاسخ خواسته خودرادريافت نمايد.
 6. چنانچه معترض پس ازدريافت نتيجه رسيدگي اصراربررسيدگي مجددداشته باشدمراتب را به كاربردفتراعلام نمايد
 7. كاربردفترپليس+10مراتب اعتراض مجددرادرسامانه رسيدگي ثبت وباارائه معرفي نامه،معترض رابه نزديكترين واحدرسيدگي معرفي نمايد
 8. درصورت راه اندازي سامانه الكترونيكي رسيدگي مراتب به صورت سيستمي به كارتابل واحدرسيدگي ارجاع مي شود.
 9. معترض باهمراه داشتن معرفي نامه درمهلت مقررمذكوردربند1به واحدرسيدگي مراجعه نمايد.
 10. درصورت راه اندازي سامانه الكترونيكي بجاي معرفي نامه ارائه شماره پيگيري مكفي است.
 11. واحدرسيدگي نسبت به بررسي اعتراض وصدورراي اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتيجه راتوسط نماينده پليس راهوردرسامانه اجرائيات ثبت نمايد.

مدارك لازم:

آدرس واحدهاي رسيدگي به تخلفات رانندگي مستقردرمناطق مختلف تهران بزرگ

يگان آدرس پستي شماره تلفن
منطقه 21 تهرانسر ـ انتهای بلوار یاس 44538808
منطقه 16 خیابان بعثت ـ خیابان رجائی جنوبی ـ خیابان هلال احمرـ مقابل سیلو 55330307
منطقه 12 واحد شماره 3 مستقر در منطقه 12 پلیس راهور تهران بزرگ . آدرس: خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری 112
منطقه 14 خیابان نبرد ـ میدان نبرد ـ انتهای خیابان شهید ابراهیم بیدی 33057528
منطقه 1 واحد شماره 5 مستقر در منطقه یک پلیس راهور تهران بزرگ . آدرس: بزرگراه ارتش بلوار اوشان نبش میدان اوشان
منطقه 10 بزرگراه نواب ـ تقاطع خیابان محبوب مجاز (ویژه جانبازان ـ ایثارگران و خانواده شهداء) 55437161
منطقه 20 شهرری ـ خیابان استخر ـ روبروی فروشگاه شهروند 55902110
منطقه 3 بزرگراه حقانی ـ نرسیده به تقاطع جهان کودک ـ مقابل پارک آب و آتش 86083244
منطقه 22 همت غرب ـ آزادگان جنوب ـ شهرک گلستان ـ بلوار گلها ـ خیابان یاسمن جنوبی 44736840
منطقه 1 واحد رسیدگی دادسرای ناحیه 32. آدرس: خیابان آزادی نبش رودکی پشت راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ

برگشت به خانه

ارتقاء امنیت وب با وف بومی